De huurvoorwaarden van ijskarkopen.nl

Ijskarkopen.nl is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 24390172. Alle genoemde bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op Ijskarkopen.nl.

Ijskarkopen.nl
Stirlingweg 12-C
5466AV Veghel

E-mailadres: info@ijskarkopen.nl

KvK-nummer: 24390172
BTW-identificatienummer: NL001696381B56

1. Aansprakelijkheid
1.1 Partytools is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de door Partytools verhuurde apparatuur, tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.
1.2 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal, toegebracht tijdens de overeengekomen huurperiode.

2. Reservering
De te huren producten dienen uiterlijk een week van tevoren gereserveerd te worden. De reservering is definitief zodra de door ons opgestelde offerte is aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel schriftelijk als per electronic mail geschieden.

3. Betaling
U dient het volledige bedrag bij voorkeur voorafgaande aan de overeengekomen huurdatum te voldoen, doch uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

4. Annulering
De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering tot veertien kalenderdagen voor het ingaan van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van het totaalbedrag te voldoen en in het geval binnen zeven kalenderdagen wordt geannuleerd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

5. Prijzen
- De prijzen worden per offerte overeengekomen, of staan vermeld op de website.
- Wanneer de gehuurde producten afgeleverd dienen te worden, wordt de hoogte van het bedrag dat hiervoor in rekening wordt gebracht berekend aan de hand van de afstand. Normaliter rekenen €0,60 per kilometer transport. Voor bepaalde locaties geldt een speciaal tarief. Kijk hiervoor op de pagina "Aflevering en Transport".
- Alle genoemde prijzen op Partytools zijn inclusief 21% btw., tenzij anders vermeld.

6. Schoonmaak van de apparatuur.
- Mocht u geen gebruikmaken van onze dienst "eindschoonmaak" dan wordt van u verwacht de apparatuur schoon te retourneren. Mocht de apparatuur niet in dezelfde schone staat verkeren als bij aflevering van de apparatuur, dan worden er €42,50 exclusief 21% btw schoonmaakkosten in rekening gebracht.

7. Gemaakte kosten.
- Bij levering van een product gaan wij uit van een kilometertarief. Mochten er onverhoopt nog andere kosten gemaakt worden zoals parkeergeld of tol, dan brengen wij, indien dit niet door u is aangegeven, achteraf in rekening.

8. Ophalen, afleveren en retourneren

De tijden van het ophalen, afleveren en retourneren van de gehuurde producten, dienen nader te worden bepaald. Wanneer de door u gehuurde producten benodigd zijn op een plaats anders dan op de begane grond, dient u gehuurde producten zelf naar de gewenste plaats te vervoeren, tenzij anders overeengekomen. Het is noodzakelijk dat u het van tevoren aangeeft als de apparatuur over grote afstand verplaatst moet worden. Gezien het feit dat onze planning in het gedrang kan komen als een levering erg lang duurt, rekenen wij een toeslag als een levering langer duurt dan 15 minuten, tenzij u dit van tevoren aangeeft.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Partytools ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Partytools gehouden is tot enige schadevergoeding.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Partytools kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Toepassing

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

© 2024 Ijskarkopen.nl. Powered by Manieu.nl